Jumat, 04 Mei 2012

Banjaran KarnaPAGELARAN RINGGIT PURWA - Banjaran Karno
Dening : Ki Purba Asmara, S. Kar., M. Hum.
Sabtu, 31 Maret 2012

Kunthiboja minangka Ratu ing Mandura anggadhahi putra kalih, inggih menika Basudewa kaliyan Kunthi Nalibrata.

 • Adegan nalika Kunthi wonten ing kahanan ngurung diri
Tokoh : Kunthiboja, Basudewa, Kunthi Nalibrata, Begawan Druwasa
Lampahan :
Kunthiboja minangka ramanipun Kunthi rumaos susah lan sedih ningali kahanan putrinipun ingkang mendel kemawon lan ngurung diri boten purun dipunpanggihi kaliyan sinten kemawon. Kunthiboja lajeng ngendika kaliyan putranipun inggih menika Basudewa babagan kahananipun Kunthi. Basudewa banjur gadhah gagasan supados ngawontenaken sayembara inggih menika sinten kemawon ingkang saged nyempal bahu kiwa lan tengenipun Basudewa, bakal dipunpalakramaaken kaliyan Kunthi.
Ningali kahananipun Kunthi, Basudewa taken kaliyan kunthi “Yayi, sliramu lara apa? Menawa ora lara kok patrapmu kaya wong lara? Apa sejatine kang lagi mbuk rasakne?” Kunthi boten sumaur lan anaming kendel kemawon. Lajeng Basudewa sowan dhateng Guru Begawan Druwasa “Pun Kakang, nyuwun tulung panjenengan ngendika, menapa ingkang dumadi sebab kok adhi kadi panggoda utawi kesrimpung kang ndadeake yayi nutup diri.” Lajeng Begawan Druwasa kasuwun mucal Dewi Kunthi.

 • Adegan nalika Dewi Kunthi maguru dhateng Guru Begawan Druwasa
Tokoh : Basudewa, Kunthi Nalibrata, Begawan Druwasa
Lampahan :
Saksampunipun diwucal dening Begawan Druwasa, Dewi Kunthi tansah ketingal bungah lan boten murung malih. Menika amarga Dewi Kunthi dipunparingi Aji Pameling dening Begawan Druwasa. Basudewa taken kaliyan Kunthi “Kunthi, apa kang sejatine kang wis dumadi, kok saiki kahananmu wis ora susah meneh?”. Kunthi tetep boten semaur lan anamung mesam-mesem kanthi dheweke tetep ngurung diri. Banjur Basudewa bingung lan taken dhateng Begawan Druwasa “Sakwise sesandhingan bar mbuk ulang, Kunthi dadi seneng. Apa sebabe?” Lajeng Begawan Druwasa sumaur “Panjenengan sampun masrahaken inggih menika kula supados ngajari Kunthi. Kunthi kula paringi Aji Anta Saptaning Tunggal, ingkang aji menika menawi kawathek saged ngrawuhaken sinten kemawon ingkang dipunkarepaken. Ananging aji-aji menika boten kepareng kagunaaken wonten ing kahanan nalika adus lan mapan turu.” Begawan Druwasa ugi ngendika Dewi Kunthi ingkang sejatosipun nembe darbeni. Mangertos kahanan menika Basudewa duka kaliyan Begawan Druwasa.

 • Adegan nalika Kunthi ginaaken Aji Pameling kang ngrawuhaken Bethara Surya
Tokoh : Kunthi Nalibrata, Bethara Surya
Lampahan :
Dewi Kunthi kang sampun mangertos Aji Pameling saking Begawan Druwasa kalawau, piyambaipun rumaos penasaran lan kepengen nyobi. Dewi Kunthi kepengen ngrawuhaken Bethara Surya. Awit saking menika, Bethara Surya sampun wonten ing sisihe Kunthi. Wekdal menika Kunthi nembe tilem, tilemipun inggih namung sakecone lan ngangge busana ingkang miturut Kunthi sakeco.
Pasuryan Dewi Kunthi ketingal ayu amargi cumlorote candra. Sangsaya dalu lan sangsaya peteng, ingkang wonten anaming luput lan kesupen. Lan kadadosan inggih menika Kunthi darbeni.

 • Adegan nalika Kunthi pasrah kaliyan kahananipun
Tokoh : Kunthi Nalibrata, Basudewa
Lampahan :
Basudewa sedih awit saking Kunthi ingkang darbeni “Gedhe pangerepku sliramu dadi garwa kang utama, Yayi. Sliramu dadi garwanipun satriya kang budi.” Kunthi anamung bisa nangis “Pun kakang, kula sampun boten pantes lan sampun damel kaluputan. Tinimbang negara mangke ambruk lan ancur, pejahaken kula kemawon.” Kanthi manah sareh, Basudewa mangsuli “Aku wis kandha lan ora lali, mati dudu dalan kang bakal ngrampungi perkara. Sliramu sing sabar lan sliramu bakal ngundhuh rasa ayem tentrem.”

 • Adegan nalika BasuKarno dipunlarung wonten ing kali
Tokoh : Kunthi Nalibrata, Basudewa, Begawan Druwasa, Adirata, Nada
Lampahan :
Kunthi nglairaken bayi jaler, ingkang dening Basudewa bayi kalawau dipunparingi nama BasuKarno. Mumpung para ratu boten mangertos kahanan menika, Basudewa nyuwun supados BasuKarno dipunasuh dening Begawan Druwasa. Ananging Kunthi boten purun pisah kaliyan BasuKarno. Basudewa tetep meksa Kunthi amarga Basudewa ajrih mangke nagarane bakal ancur menawa para ratu mangertos kahanan ingkang sampun kalampahan dening Dewi Kunthi. Dewi Kunthi anamung bisa pasrah lan manut, ananging Kunthi kepengen maringi ASI marang BasuKarno sakderengipun Kunthi pisah kaliyan BasuKarno. Lajeng BasuKarno dipunlarung wonten ing kali ingkang pungkasan dipuntemuake dening Adirata lan Nada kang wonten ing salebeting kendhaga BasuKarno, sampun wonten nama “BasuKarno”. Banjur BasuKarno dipunasuh dening Adirata lan Nada.

 • Adegan nalika perang antaranipun Begawan Bergawa kaliyan BasuKarno
Tokoh : Begawan Bargawa, BasuKarno / Suryuputra
Lampahan :
Perang tandhing antaranipun Suryaputra kaliyan Begawan Bargawa, ingkang ing pungkasan Suryaputra gerah amargi kekalahanipun. Begawan Bargawa ngendika lan paring pitutur menawa raos kamanungsan menika boten amargi kawruh ingkang linuhi, ananging kedah anggadhahi raos asih, inggih menika sugih pangapunten lan boten serik kaliyan tiyang sanes. Dados tiyang gesang wonten ing donya boten kepareng angkuh lan nyombongaken kawruhipun, amargi saged ngalangi Suryaputra anggenipun nglampahi gesang lan nggayuh gegayuhan. Supados Suryudana dados satriya ingkang sejati.

 • Adegan nalika Suryaputra perang kaliyan Janaka
Tokoh : Suryaputra, Janaka, Kunthi Nalibrata, Bima, Drona
Lampahan :
Nalika Janaka utawi Permadi latihan manah dhateng Drona, pikantuk sanjungan saking tiyang sanes, awit saking Permadi saged manah manuk kanthi pas nalika manuk kalawau nembe mabur. Lan Permadi dipunparingi bebingah Jemparing Sokalima.
Suryaputra boten narima menawi bebingah dipunparingaken dhateng Permadi, amarga Suryaputra rumaos piyambakipun ugi saged manah kados Permadi kalawau. Kekalihipun banjur perang tandhing. Nalika Suryaputra lan Permadi perang, Dewi kunthi lan Bima rawuh wonten ing peperangan, banjur Dewi Kunthi semaput.
Suryaputra nyuwun pangapunten dhateng Drona, awit saking Drona menika minangka gurunipun Kurawa lan Pandhawa. Permadi ugi sowan dhateng Drona lan nyuwun pangapunten. Lajeng Drona ngangkat Suryaputra dados senapati perang ing Kerajaan Astina lan anggadhahi tahta ing Awangga.

 • Adegan nalika Adipati Karno / Suryaputra Palakrama
Tokoh : Duryudana, Sengkuni, Adipati Karno, Prabu Salya, Surtikanthi, Banowati
Lampahan :
Duryudana lan Harya Sengkuni sowan wonten ing Kerajaan Mandura kepareng badhe nglamar Dewi Surtikanthi, ananging Dewi Surtikanthi boten purun amargi Dewi Surtikanthi anaming tresna kaliyan Adipati Karno. Lajeng Duryudana duka awit saking Surtikanthi luwih milih Karno tinimbang dheweke.
Prabu Salya minangka ramanipun Dewi Surtikanthi, nikahaken Dewi Surtikanthi kaliyan Karno. Lan amargi Karno sampun kathah jasanipun marang Kurawa, Duryudana maringi tahta ing Ngawangga dhateng Adipati Karno.

 • Adegan nalika Adipati Karno kepanggih kaliyan Dewi Kunthi
Tokoh : Adipati Karno, Dewi Kunthi
Lampahan :
Adipati Karno kepanggih kaliyan Dewi Kunthi wonten ing pinggiring Benawi Gangga. Adipati Karno nyuwun pangestu dhateng Dewi Kunthi supados Karno bisa menang lan slamet wonten ing perang tandhing kaliyan Pandhawa. Ananging Dewi Kunthi nyuwun, supados Karno ngurungaken niat badhe perang kaliyan Pandhawa lan Karno dados kaluwarganipun Pandhawa, amargi sejatosipun Adipati Karno menika tasih kadang pribadinipun Pandhawa. Ananging Karno boten purun lan tetep setia mbela bala Kurawa.

 • Adegan nalika Adipati Karno gugur
Tokoh : Adipati Karno, Sengkuni, Dewi Surtikanthi, Permadi, Dewi Kunthi, Kresna, Prabu Salya
Lampahan :
Duryudana ngutus Karno supados dados senapati perang saking Kurawa. Sakderengipun perang, Karno panggih rumiyin kaliyan Dewi Surtikanthi nyuwun donga pangestu badhe majeng ing perang. Dene senapatinipun Pandhawa inggih menika Permadi utawi Prabu Janaka.
Sejatosipun Permadi boten purun perang kaliyan sodaranipun piyambak, inggih menika Adipati Karno, ananging Karno tetep kepengen perang nglawan Permadi awit saking sampun kewajibanipun mbela Kurawa. Karno dipunbiyantu kaliyan rama mertuanipun inggih menika Prabu Salya, dene Permadi dipunbiyantu kusiripun, Kresna.
Wonten ing perang, Karno ginaaken Gendhewa Pasoepati. Karno kaliyan Permadi sami-sami sekti, ingkang kekalihipun inggih sami-sami kuat. Ananging kreta kencana ingkang dipuntunggangi Karno mbleseg wonten ing lendut lan Permadi njemparaken Gendhewa Pasoepati dhateng Karno ingkang pungkasanipun Adipati Karno kawon lan pejah.

 • Tembung-tembung ingkang kalebet tembung sastra Jawa klasik :
 1. Amungkuli
 2. Brukut
 3. Candra
 4. Cantuka
 5. Dasa
 6. Dhatan
 7. Hambaka
 8. Hanggameng
 9. Jayeng
 10. Kamayangan
 11. Kayon
 12. Keprabon
 13. Kinen
 14. Kumedat
 15. Layon
 16. Leladi
 17. Mataya
 18. Nawa
 19. Nistha
 20. Palagan
 21. Pertitis
 22. Prahara
 23. Pramana
 24. Puspita
 25. Ratri
 26. Sesekaran
 27. Tirta
 28. Titi sunya
 29. Ulun
 30. Wardaya
 31. Waskhita
 32. Waspu

Macam-macam Teori Kebenaran
Macam – macam Teori Kebenaran

Kebenaran merupakan suatu hal yang bisa dikatakan benar berdasarkan alasan yang logis dan analitik. Suatu kebenaran bisa dipandang dari sudut pandang dan metode yang berbeda dari masing-masing orang, sehingga setiap orang pun dapat mengemukakan pendapatnya mengenai suatu kebenaran. Misalnya kebenaran yang dilihat dari sudut rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme berasal kata rasio memiliki arti akal / fikiran, merupakan suatu paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan yang paling benar adalah rasio (akal fikiran). Sedangkan empirisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan yang benar hanya pengalaman yang diperoleh melalui panca indera seseorang. Kedua paham tersebut saling bertolak belakang sehingga melahirkan teori-teori kebenaran.
Secara tradisional, kita mengenal 3 teori kebenaran yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatic (Jujun S. Suriasumantri, 1982). Dan Michel William berpendapat ada 5 teori kebenaran dalam ilmu, yaitu : kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, kebenaran performatik, kebenaran pragmatik, dan kebenaran proposisi. Bahkan Noeng Muhadjir menambahkan satu teori lagi yaitu kebenaran paradigmatic (Ismaun; 2001)
 1. Teori Kebenaran Koherensi
Yaitu adanya kesesuaian atau keharmonisan antara sesuatu yang lain dengan sesuatu yang memiliki hirarki yang lebih tinggi dari sesuatu unsure tersebut, baik berupa skema, system, ataupun nilai. Koherensi bias pada tatanan sensual rasional maupun pada dataran transcendental.
Teori koherensi dapat juga disebut dengan teori konsistensi, yaitu teori yang mengatakan, suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar secara logis.
Contoh :
Pernyataan “Seluruh mahasiswa UNS harus mengenakan almamater saat perkuliahan berlangsung”. Sulis adalah mahasiswa UNS, Sulis harus mengenakan almamater saat perkuliahan berlangsung. Pernyataan tersebut adalah benar sebab pernyataan kedua konsisten dengan pernyataan pertama.
 1. Teori Kebenaran Korespondensi
Teori korespondensi berpandangan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar apabila materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan pernyataan yang ada di alam atau obyek yang dituju pernyataan tersebut.
Berfikir korespondensial adalah berfikir tentang terbuktinya sesuatu itu relevan dengan sesuatu yang lain. Korespondensi relevan dibuktikan dengan adanya kejadian yang sejalan atau berlawanan arah antara kenyataan dengan fakta yang diharapkan.
Contoh :
Pernyataan “Ibu adalah orang yang melahirkan kita”, pernyataan tersebut benar karena faktanya memang ibulah yang telah melahirkan kita. Sedangkan pernyataan lain “Bapak adalah orang yang melahirkan kita”, pernyataan tersebut tidak benar sebab tidak ada obyek yang berhubungan dengan pernyataan tersebut. Jadi secara faktual “Orang yang melahirkan kita bukan bapak, melainkan ibu”
 1. Teori Kebenaran Performatif
Adalah kebenaran yang diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Masyarakat dapat menganggap suatu hal itu benar, meski terkadang bertentangan dengan bukti-bukti empiris.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusian terkadang harus mengikuti kebenaran performatif. Pemegang otoritas yakni pemerintah, pemimpin agama, pemimpin adat, pemimpin masyarakat, dan sebagainya.
Kebenaran performatif cenderung menjadikan manusia kurang inisiatif dan inovatif, karena mereka hanya mengikuti kebenaran dari pemegang otoritas, sehingga tidak terbiasa berfikir secara kritis dan rasional.
Contoh :
Ketua RT memutuskan bahwa hari minggu pada minggu pertama tiap bulan akan menjadi agenda rutin untuk para warga melaksanakan kerja bakti, sebagian masyarakat menyetujuinya, namun juga sebagian masyarakat ada yang tidak setuju dengan keputusan tersebut.
 1. Teori Kebenaran Pragmatis
Teori pragmatis mengatakan bahwa pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Maksudnya, suatu pernyataan adalah benar apabila pernyataan atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.
Contoh :
Seseorang yang mencetuskan ide untuk menciptakan suatu alat perontok padi, kemudian ide tersebut direalisasikan hingga tercipta alat perontok padi yang dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaannya dalam proses merontokkan padi. Maka alat perontok padi dianggap benar, karena alat tersebut adalah fungsional dan mempunyai kegunaan.
 1. Teori Kebenaran Proposisi
Menurut Aristoteles, proposisi (pernyataan) dikatakan benar apabila sesuai dengan persyaratan formal suatu proposisi. Kemudian pendapat lain dari Euclides, proposisi bernilai benar tidak dilihat dari benar formalnya, tetapi dilihat dari benar menurut materialnya.
 1. Teori Kebenaran Paradigmatik
Yakni suatu teori yang menyatakan benar apabila teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuan yang mengakui paradigma tersebut. Kebenaran paradigmatik sebenarnya pengembangan dari kebenaran korespondensi. Paradigma berfungsi sebagai keputusan yuridiktif yang diterima dalam hukum tak tertulis

Sumber :
Jujun S. Suriasumantri. 2005. FILSAFAT ILMU Sebuah Pengantar Populer. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/02/teori-teori-kebenaran-korespondensi-koherensi-pragmatik-struktural-paradigmatik-dan-performatik/

Pancasila Sebagai Ideologi Nasional


PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
Makalah Ditulis untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah Pendidikan Pancasila
Dosen : Mulyanto, S. H., M. Hum.

Oleh :
                                        Anggun Putri Aprilia                          K4211002
                                Desi Rosita                                            K4211011 
                                        Kartika Rahmat Sari Dewi                 K4211021
                                        Parji                                                      K4211039 
                                        Titis Mayangsari                                  K4211060
                                        Wahyu Sulistiyaningsih                       K4211065 
                                        Yuli Anjarwani                                    K4211069

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JAWA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
BAB I
PENDAHULUAN

 1. Latar Belakang
Di jaman yang penuh dengan persaingan ini makna Pancasila seolah-olah terlupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara yaitu pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4.
Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena setiap sila dalam pancasila mengandung empat sila lainnya dan kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan. Hal ini sesuai dengan susunan sila yang bersifat sistematis-hierarkis, yang berarti bahwa kelima sila pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat, dimana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindahkan.
Bagi bangsa Indonesia hakikat yang sesungguhnya dari pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua pengertian tersebut sudah selayaknya kita fahami akan hakikatnya. Selain dari pengertian tersebut, pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti :
 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa,
 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa.
 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dll.
Walaupun begitu, banyaknya sebutan untuk Pancasila bukanlah merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran melainkan dapat dijadikan sebagai suatu kekayaan akan makna dari Pancasila bagi bangsa Indonesia. Karena hal yang terpenting adalah perbedaan penyebutan itu tidak mengaburkan hakikat pancasila yang sesungguhnya yaitu sebagai dasar negara. Tetapi pengertian pancasila tidak dapat ditafsirkan oleh sembarang orang karena akan dapat mengaturkan maknanya dan pada akhirnya merongrong dasar negara, seperti yang pernah terjadi di masa lalu.
Untuk itu kita sebagai generasi penerus, sudah merupakan kewajiban bersama untuk senantiasa menjaga kelestarian nilai – nilai pancasila sehingga apa yang pernah terjadi di masa lalu tidak akan teredam di masa yang akan datang.

 1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :
 1. Bagaimana asal mula Pancasila?
 2. Bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila?
 3. Bagaimana perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologiyang lain?

 1. Tujuan
Kelompok kami menyusun makalah ini agar para pembaca bisa mengetahui tentang Pancasila merupakan dasar negara dan pancasila sebagai ideologi bangsa indonesia yang sesungguhnya. Dengan adanya makalah ini juga di harapkan dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua.BAB II
PEMBAHASAN MASALAH

 1. Pengertian Asal Mula Pancasila
Secara ilmiah, ditinjau dari proses kausalitas, maka asal mula Pancasila dibedakan atas dua macam, yaitu :
 1. Asal Mula Langsung
Asal mula langsung adalah asal mula yang langsung terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara, asal mula yang sesudah dan menjelang proklamasi kemerdekaan yaitu sejak dirumuskan oleh para pendiri negara, sejak sidang BPUPKI I, Panitia Sembilan, sidang BPUPKI II serta sidang PPKI sampai pengesahannya.
Adapun rincian asal mula Pancasila secara langsung, menurut Notonagoro adalah :
a. Asal mula bahan (Kausa Materialis)
Nilai-nilai Pancasila digali dari kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
b. Asal mula bentuk (Kausa Formalis)
Pancasila dirumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945.
c. Asal mula karya (Kausa effisien)
Asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah.
d. Asal mula tujuan (Kausa Finalis)
Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara, tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara.
 1. Asal Mula Tidak Langsung
Asal mula tidak langsung adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Sehingga dengan demikian asal mula tidak langsung Pancasila adalah terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia.
Rinciannya sebagai berikut :
a. Unsur-unsur Pancasila sebelum dirumuskan secara langsung sebenarnya sudah tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara.
b. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pandangan hidup masyarakat yang berupa nilai-nilai adat-istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religius.
c. Asal mula tidak langsung hakekatnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri.
3. Bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam ‘Tri Prakara’
Pada hakikatnya bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tiga asas atau ‘Tri Prakara’ yaitu Pancasila asas kebudayaan, Pancasila asas religius dan Pancasila sebagai asas kenegaraan. Dalam kenyataannya tidak dapat dipertentangkan karena ketiganya terjalin dalam suatu proses kasualitas.

 1. Kedudukan dan Fungsi Pancasila
Hubungan secara kausalitas antara kedudukan dan fungsi Pancasila yang bermacam-macam dapat dipahami melalui uraian berikut.
 1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan dijunjung tinggi oleh warganya, karena Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.
 1. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Merupakan suatu dasar, nilai, atau norma untuk mengatur pemerintahan negara. Sehingga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
 1. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia
Pancasila bukan hanya merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang, namun segala materi pembangun Pancasila tidak lain berasal dari nilai adat -stiadat, kebudayaan, dan religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara Indonesia.

 1. Pengertian Ideologi
Istilah Ideologi berasal dari kata ‘idea’ yang berarti gagasan, konsep, cita-cita dan ‘logos’ yang berarti ilmu. Maka secara umum, ‘ideologi’ dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis.
Ada berbagai macam ideologi yaitu :
 1. Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup
Ideologi terbuka adalah ideologi yang bersifat dinamis. Dinamis dalam hal ini, dapat diartikan suatu ideologi dapat menyesuaikan perubahan sesuai aspirasi yang ada tanpa harus merubah nilai-nilai dasarnya atau dapat dikatakan fleksibel. Sedangkan ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat totaliter dan menyangkut segala segi kehidupan. Totaliter dalam hal ini dapat diartikan bahwa suatu ideologi itu kekuasaannya selalu condong ke arah total.
 1. Ideologi Partikular dan Komperehensif
Ideologi partikular adalah suatu ideologi yang sistemnya lebih untuk mementingkan suatu golongan kelas tertentu, dari sinilah ideologi liberal dan komunis dapat terlahir. Sedangkan ideologi komperehensif adalah suatu ideologi dengan sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial.

 1. Hubungan antara Filsafat dan Ideologi
Tiap ideologi sebagai suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh yang menjadi satu sistem pemikiran yang logis, dan bersumber pada filsafat. Ideologi sebagai suatu sistem pemikiran mencari nilai, norma dan cita-cita yang bersumber kepada filsafat yang bersifat mendasar dan nyata untuk diaktualisasikan, sehingga dapat memberi pengaruh positif.

 1. Makna Ideologi bagi Bangsa dan Negara
Ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara, ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realitas pembangunan. Selain itu ideologi merupakan sumber motivasi yang memberikan semangat dalam berbagai kehidupan negara.

 1. Pancasila Sebagai Ideologi yang Reformatif, Dinamis, dan Terbuka
Pancasila sebagai ideologi yang reformatif dan dinamis artinya dapat memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan IPTEK dan zaman.
Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung :
 1. Nilai Dasar : Pancasila tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan suatu norma dasar dan menjadi tata tertib hukum tertinggi (Staatsfundamemtalnorm).
 2. Nilai Instrumental : Merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari nilai dasar yang berwujud kebijakan, strategi organisasi rencana program dalam upaya merealisasikan nilai dasar ke dalam kehidupan masyarakat.
 3. Nilai Praksis : Merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat, bangsa dan negara.

 1. Tiga Dimensi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
   1. Dimensi Idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh, yaitu hakekat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan
   2. Dimensi Normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagai mana terkandung dalam norma-norma kenegaraan.
   3. Dimensi Realistis, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Berdasarkan dimensi-dimensi tersebut maka sifat ideologi Pancasila tidak bersifat ‘utopis’ yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Pancasila juga bukanlah merupakan suatu ‘doktrin’ belaka, yang bersifat tertutup yang merupakan norma-norma yang beku.
Melainkan disamping memiliki idealisme, Pancasila juga bersifat nyata dan reformatif yang mampu melakukan perubahan. Selain itu Pancasila juga bukan merupakan suatu ideologi yang ‘pragmatis’ yang hanya menekankan segi praktis-praktis belaka tanpa adanya aspek idealisme.

 1. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Paham Ideologi Besar Lainnya
 1. Ideologi Pancasila
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dimana nilai-nilai Pancasila tersebut berasal dari pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara.
  1. Ideologi Komunis
Ideologi komunis memiliki paham yang memiliki pandangan bahwa kepentingan negara berada diatas segala kepentingan yang ada. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa pandangan ideologi komunis lebih mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kedaulatan masyarakatnya. Ideologi ini
berkiblat pada negara China, sebagai negara terbesar yang pernah menganut paham komunisme.
  1. Ideologi Liberal
Ideologi ini berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebebasan secara mutlak. Paham liberal ini merupakan hasil sintesa dari paham materialisme, individualisme, dan rasionalisme. Ideologi ini menjunjung tinggi kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Negara Amerika Serikat merupakan kiblat dari setiap negara didunia yang menganut paham ideologi liberalisme.
BAB III
PENUTUP

 1. Kesimpulan
Ditinjau dari segi kausalitas, asal mula pancasila antara lain asal mula secara langsung dan asal mula tidak langsung. Kedudukan dan fungsi Pancasila ada tiga, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.
Ideologi Pancasila mengambil nilai-nilai positif dari berbagai macam ideologi termasuk ideologi komunis dan liberalis. Meskipun demikian, Pancasila tetap tidak bisa dibandingkan dengan liberalis dan komunis.

 1. Saran
Pancasila adalah ideologi dan pedoman bangsa Indonesia, sehingga kita hendaknya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma
http://www.isomwebs.com/2011/makalah-pendidikan-pancasila-pancasila-sebagai-ideologi-pandangan-hidup-bangsa-indonesia/

Purwakanthi


 1. Purwakanthi
Para kadang mahasiswa, ing ngriki kula badhe medharaken salah satunggaling kasusastran basa Jawi, inggih menika babagan purwakanthi.
Purwakanthi inggih menika ambalaning swara utawa tembung wonten ing sajroning ukara, kang gadhahi fungsi inggih menika supados ukara kalawau tansah luwih endah lan kepenak nalika dimirengake. Purwakanthi kaperang dados tiga, inggih menika :
 1. Purwakanthi guru swara utawi saged dipunsebat asonansi, inggih menika ambalaning swanten vokal ing satunggaling ukara utawa gatra wonten ing tembang.
Tuladha :
 1. welinging guru, wong iku kudu mituhu marang bapa ibu, supaya slamet sing tinemu
 2. ana awan, ana pangan
 3. becik ketitik, ala ketara
 1. Purwakanthi guru sastra utawi saged dipunsebat aliterasi, inggih menika ambalaning swanten konsonan ing satunggaling ukara utawa gatra wonten ing tembang.
Tuladha :
 1. Pak Karta tuku kertu dhuwite kertas, nunggang kreta pating kertep liwat Kreteg Kertasana
 2. Petruk patroli karo putrani loro putra putri
 3. Kala kula kelas kalih kalung kula keli kalen kilen kula, kalung kula kelip-kelip kula kulup-kulup
 1. Purwakanthi basa utawi saged dipunsebat purwakanthi lumaksita utawi reduplikasi anadiplosis, inggih menika ambalaning tembung utawi frase ingkang berurutan wonten ing ukara utawi ing sajroning gatra tembang.
Tuladha :
 1. Asung bekti, bektine kawula marang Gusti
 2. Pandhu suta, suta madyaning Pandhawa
 3. Saking tresna, tresnane mung samudana